Setup Menus in Admin Panel

רפואה בנשמה

תקנון ומדיניות

תקנון ומדיניות האתר

משתמש/ת יקר/ה,

אנו מודים לך על כי בחרת להיכנס לאתר של פרויקט רפואה בנשמה. פרויקט זה מתופעל ע”י עמותת בריאות מחקר ומדע בישראל ע”ר: 580656031 (להלן העמותה).

תקנון זה מסדיר את היחסים בין העמותה לבין הגולשים באתר.

במסגרת תקנון זה “גולש/ת” – כל אדם ו/או תאגיד ו/או גוף כלשהו. העמותה – לרבות מנהליה, עובדיה, חבריה, מנהלי הפורומים וכל מי מטעמה. כל האמור בתקנון זה בלשון נקבה – אף זכר במשמע. כל האמור בתקנון זה בלשון יחיד – אף רבים במשמע.

כללי

גלישה ו/או כניסה לאתר ו/או שימוש בשירותים מבטאת ומהווה הסכמה מצדך לתנאי תקנון זה. אם אינך מסכימה לתנאי השימוש, כולם או חלקם, אינך רשאי/ת לעשות שימוש באתר ו/או בשירותים לכל מטרה שהיא. העמותה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את תנאי השימוש, מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש ותנאים אלו יחייבו מרגע פרסומם באתר.

אתר העמותה נועד אך ורק לשימוש אישי של הגולש/ת ולא לשימוש מסחרי ו/או סיטונאי, אלא אם צוין אחרת במפורש. הגולש/ת ישמור בסוד, לא יגלה ולא יעביר, לאחר או לאחרות, את שם המשתמש שניתן לו/ה ו/או את הסיסמאות האישיות.

אין לעשות שימוש כלשהו במאגרי הנתונים של העמותה או כל חלק מהם ללא אישורה מראש ובכתב של העמותה.

הגולש/ת מצהיר כי ידוע לו שברשת האינטרנט עשויים להיות אתרים אשר מותרים לצפייה ולשימוש בגירים בלבד (מעל גיל 18) ומכילים חומר פורנוגראפי, והאחריות לשימוש ופיקוח על הצפייה והשימוש כאמור חלה עליו בלבד, והוא פוטר את העמותה מכל אחריות בקשר לכך.

תקנון האתר תקף לשני המינים.

קניין רוחני

זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר העמותה ובשירותים הינם של העמותה או של צדדים שלישיים שהעניקו לעמותה הרשאה להשתמש בהם במסגרת האתר והשירותים כאמור. בכלל זה, ומבלי למעט מכלליות האמור, העמותה הינה הבעלים הבלעדי בשמות ובסימנים המסחריים של האתר, בפטנטים ובמדגמים של האתר, בין שהם רשומים ובין שאינם רשומים, בסודות מסחריים הכרוכים בהפעלת האתר ובהענקת השירותים, בעיצוב האתר, במידע הטכנולוגי הכרוך בהפעלתו, לרבות אך מבלי לגרוע, תוכנות, יישומים, קבצים גראפיים ואחרים, קודי מחשבים, טקסטים ו/או כל חומר אחר הכלול בו (להלן – “המידע”). אין להעתיק, להפיץ, לשכפל, להציג בפומבי, או למסור לצד שלישי את המידע ו/או כל חלק הימנו. אין לשנות, לפרסם, לשדר, להעביר, למכור, להפיץ או לעשות שימוש מסחרי כלשהו, במידע ו/או בכל חלק הימנו, אלא בהיתר מראש ובכתב מאת העמותה.

הנך רשאי להשתמש בתכנים באתר העמותה בהתאם לכללים המפורטים להלן. אין להשתמש בתכנים באתר באופן אחר, אלא אם כן קיבלת את הסכמתה המפורשת, מראש ובכתב של העמותה לכך ובכפוף לתנאי ההסכמה (אם תינתן):

הנך רשאי להשתמש באתר למטרות פרטיות ואישיות בלבד. אין להעתיק ולהשתמש, או לאפשר לאחרים להשתמש, בכל דרך אחרת בתכנים מתוך אתר העמותה, לרבות באתרי אינטרנט אחרים, בפרסומים אלקטרוניים, בפרסומי דפוס וכיו”ב, לכל מטרה, בין מסחרית ובין שאינה מסחרית, שאיננה לצורך שימוש אישי ופרטי.

אין להציג תכנים מאתר העמותה בכל דרך שהיא – ובכלל זה באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת – המשנים את עיצובם באתר או מחסירים מהם תכנים כלשהם ובפרט פרסומות ותכנים מסחריים.

אין לקשר לעמותה מכל אתר המכיל תכנים פורנוגראפיים, תכנים המעודדים לגזענות או להפליה פסולה, או המנוגדים לחוק, או שפרסומם מנוגד לחוק או המעודדים פעילות המנוגדת לחוק.

הוראות אלה אינן גורעות מכל הוראה אחרת בתנאי השימוש הכלליים ובהסכמים מקוונים הנלווים לשירותים באתר.

תכני גלישה

כל תוכן שיועלה לאתר על ידי גולשים, ובכלל זה תמונות בבלוגים, סרטונים בבלוג TV, מסרים ו/או כל חומר אחר המועלה על ידי הגולשים האתר (“תכני הגולשים”), הינו בבעלות ובאחריות הבלעדית של הגולש/ת שהעלה אותו כאמור.

כל זכות יוצרים ו/או זכות קניין רוחני ו/או כל זכות אחרת בתכני הגולשים, שייכים לגולש/ת אשר העלה אותם לאתר.

הגולש/ת מסכים ומאשר לעמותה להציג ולהפיץ את התכנים באתר זה, ו/או בכל מקום שתראה לנכון, לצרכי העמותה ליחסי ציבור ולקידום אתר העמותה מבלי לקבל הרשאה נוספת מן הגולש/ת ו/או לשלם תמורה כלשהי בגין השימוש כאמור, ובכלל זה גם במקרה שהעמותה תפיק הכנסה בגין השימוש שעשתה בתכני הגולשות כאמור.

העמותה מתחייבת לקבל את אישור הגולש/ת לשימוש בתכני הגולשים באמצעי המדיה אחרים.

כל שימוש על ידי צד ג’ בתכני הגולשים, ללא אישור בעלת הזכויות מהווה בין היתר, עבירה על חוק זכות יוצרים, 1911.

הגולש/ת מתחייב/ת לפטור את העמותה באופן סופי, מוחלט ובלתי חוזר מאחריות כלשהי לכל נזק, הפסד, אבדן או הוצאה מכל מן וסוג שהוא, שנגרמו או ייגרמו לה הקשורים, במישרין או בעקיפין, לתכני גולשים המועלים ולשפות את העמותה בגין כל נזק, הפסד, אבדן או הוצאה, מכל מן וסוג שהוא, שנגרמו או ייגרמו לה, הקשורים, במישרין או בעקיפין, לתכני גולשים המועלים ו/או המופיעים בבלוג TV ו/או בכל מקום אחר באתר העמותה, וזאת מיד לאחר דרישתה הראשונה של העמותה, והיא מוותרת באופן סופי, מוחלט ובלתי חוזר על כל טענה או דרישה כלפי העמותה בקשר עם התכנים האמורים.

הגבלת אחריות

העמותה אינה מתחייבת שהשירותים לא יופרעו, יינתנו כסדרם בלא הפסקות, יתקיימו בבטחה וללא טעויות, ויהיו חסינים מפני גישה בלתי מורשית למחשבי העמותה או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים בחומרה, בתוכנה, בקווים ובמערכות התקשורת, אצל העמותה ו/או מי מספקיה ו/או מי מטעמה כאמור.

העמותה אינה אחראית לזמינות השירותים, ו/או לתוכן, לצורה, למהימנות, לאמינות ולדיוק של תכני גולשות כהגדרתם לעיל בתקנון זה, ובכלל זה אינה אחראית לפגיעה או להפרה של זכויות קניין רוחני כלשהן, לרבות סימנים מסחריים וסודות מסחריים, בקשר עם תכני גולשות או בקשר עם שימוש אחר כלשהו של גולשות באתר של העמותה ובשירותים המוצעים והכלולים בו.

כשאר התכנים המופיעים ברשת האינטרנט, חשופים גם תכני גולשות לצפייה ולשימוש על ידי כל גולשים אחרים ברשת, והעמותה אינה אחראית לאבטחתם ו/או לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ו/או הוצאה שיגרמו לגולש/ת ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה מכך.

העמותה אינה שולטת אינה מפקחת ואינה אחראית על המידע ו/או שירותים המסופקים ו/או המפורסמים על ידי אחרים ו/או באמצעותם, בין במישרין ובין בעקיפין, ובכלל זה שירותים ואתרי תוכן של אחרים אליהם קיים קישור (Links) מתוך אתר העמותה.

היה והעמותה ניסתה מרצונה הטוב ולפנים משורת הדין, לסייע בפתרון בעיה ו/או פנייה של גולש/ת, סיוע זה לא יתפרש בשום אופן כמטיל אחריות כלשהי על העמותה.

הגנת הפרטיות

הגלישה באתר העמותה והשימוש בשירותים הכלולים בו מהווה הסכמה מצידך לכך שהעמותה תוכל לבצע פיקוח ממוחשב על השימוש שאת עושה בשירותים באמצעות “עוגיות” ו/או אמצעים דומים. העמותה רשאית להשתמש בכל מידע כאמור, לצורך בקרה ו/או פיקוח ו/או פיתוח ו/או שמירה על איכות השירותים, רמתם ותקינותם ו/או לצורך קיום הוראות כל דין, ו/או לצרכיה ובכלל זה שירות וסקרים של העמותה.

העמותה מקפידה לשמור על הוראות כל דין ובכלל זה על הוראות חוק הגנת הפרטיות והיא תשמור על פרטיות הגולשות ולא תגלה למי שאינו מורשה לכך עפ”י דין, רשימות או מסמכים בהם רשומים שם ומען הגולשת או כל מידע אחר בנוגע אליה, למעט פרטים ונתונים פומביים שפורסמו על ידי הגולשים עצמם.

מדיניות Cookies (“עוגיות”)

מהן עוגיות?
עוגיות הנן קבצי טקסט, המכילים כמויות מידע קטנות, היורדות אל המחשב שלך (כגון מחשב אישי או טלפון חכם) במהלך ביקורך באתר אינטרנט. עוגיות ניתנות לזיהוי על ידי אתר האינטרנט שהוריד אותן – או על ידי אתרי אינטרנט אחרים העושים שימוש באותן העוגיות. פעולה זו מסייעת לאתרי אינטרנט לדעת אם המחשב שלך ביקר בהם בעבר.
למה משמשות עוגיות?
עוגיות מבצעות תפקידים שונים רבים, כגון לאפשר לנו להבין באיזה אופן משתמשים באתר, לאפשר לך לנווט בין דפי אינטרנט ביעילות, לזכור את העדפותיך ולשפר באופן כללי את חווית המשתמש שלך.

מדיניות העוגיות בתוקף מתאריך 1.11.2016. המשך שימושך באתר לאחר מועד זה, מהווה הסכמתך למדיניות זו. אנו רשאים לשנות הסכם זה מבלי להודיע לך, לפיכך נא בדוק מדי פעם בפעם אם נעשו בו שינויים. שימושך באתר זה מהווה הסכמתך לכך שאנו רשאים להשתמש בעוגיות המתוארות במדיניות עוגיות זו. באפשרותך לנטרל את העוגיות באמצעות שינוי ההגדרות בדפדפן שלך.

למידע נוסף ניתן לעיין באתרים הבאים: https://www.cookielaw.org או http://www.allaboutcookies.org

ניתוק, הפסקה ושינויים

העמותה רשאית להסיר תכנים ו/או אתרים מהשירותים, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה על כך לגולשים, ובכלל זה לחסום ו/או להגביל ו/או להפסיק את אספקת השירותים בנסיבות בהן גולש/ת עשה שימוש העלול לגרום להפרעה לשירותים, לגולשים אחרים, או באופן המהווה עוולה אזרחית או פלילית, או באופן המעורר חשד סביר, כי הגולש/ת פועל באופן הנוגד ו/או המפר את התנאים הקבועים בתקנון זה.

כמו כן רשאית העמותה לנתק או להגביל או להפסיק את אספקת השירותים בכל עת, לרבות אך מבלי לגרוע, לצורך ביצוע פעולות תחזוקה או הקמה חיונית או מיידיות במערכות המשמשות אותה, בעתות חירום לאומי או מסיבות של בטחון לאומי.

אין בחסימה, בהפסקה או בהגבלת השירותים, כאמור לעיל, כדי להטיל על העמותה אחריות כלשהי, ו/או כדי לגרוע מחובתה של הגולש/ת לנהוג בכל עת בהתאם לתנאי תקנון זה.

העמותה תוכל לשנות מעת לעת את מבנה אתר העמותה, מראהו, את השירותים באתר העמותה, היקפם וזמינותם של השירותים וכל היבט אחר הכרוך בהם – והכל, בלא צורך להודיע לגולש/ת. לגולש/ת לא תהיה כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי העמותה בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.

העמותה שומרת לעצמה הזכות לשנות מעת לעת לפי שיקול דעתה הבלעדי את תקנון ומדיניות החברה ואת ממשק המשתמש באתר, עיצוב האתר מראהו ותכניו, זאת בלא כל צורך במתן הודעה מוקדמת. לא תועלה כל טענה כנגד העמותה ו/או כנגד האתר בגין שינוי תקנון וממדיניות החברה, אי-נוחות באתר, תקלות ושינויים באתר שיתרחשו בגין החלטות מסוג זה.

הצהרות

גולש/ת שינהג בניגוד לאיזה מהתחייבויותיה כמפורט לעיל – תחסם, התכנים שהעלתה – יוסרו, והעמותה תהיה רשאית לחסום אותה ולמנוע ממנה לגלוש באתר העמותה ולצרוך שירותים באמצעותו. גולש/ת שהורחק על ידי העמותה ו/או נמנע כניסתו/ה לא יהיה רשאי/ת לחזור ולגלוש גם תחת שם משתמש אחר.

הגולש/ת ישפה את העמותה ו/או מי מטעמה מיד עם קבלת דרישה לעשות כן, בגין כל נזק ו/או הפסד ו/או אובדן ו/או הוצאה, לרבות הוצאות משפטיות, אשר יגרמו לה ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה משימוש שעשה באתר העמותה ו/או בשירותים, והוא מוותר באופן מלא, סופי, מוחלט ובלתי חוזר על כל טענה או דרישה כלפי העמותה בקשר עם הגלישה באתר העמותה והשימוש בשירותים האמורים.

הדין החל וסמכות שיפוט

על הסכם זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל, אולם לא תהיה תחולה לכללי ברירת הדין הבינלאומי הקבועים בהם.

כל מחלוקת שתתגלה בין הצדדים לרבות מחלוקת בקשר עם השימוש באתר העמותה ו/או בקשר עם תנאי שימוש אלה לרבות בקשר עם ההסכמים המקוונים הפרטניים הנלווים לשירותים מסוימים באתר העמותה, תובא בפני בורר אשר יהיה עו”ד הבקיא בתחום הסחר האלקטרוני והאינטרנט וזהותו תיקבע על ידי יו”ר לשכת עורכי הדין בישראל לבקשת מי מהצדדים.

הבורר יהיה רשאי לתת סעדים זמניים וצווי ביניים. מקום קיום הבוררות יהיה בעיר ירושלים. הבורר לא יהיה כבול לסדרי הדין האזרחיים אך יהיה כבול לדיני הראיות ולדין המהותי. הבורר יהיה חייב בנימוק החלטתו.

על אף האמור לעיל, היה ומי מהצדדים להסכם זה יתבע על ידי צד שלישי, בכל הליך משפטי שהוא, יהיה הנתבע רשאי על אף האמור, לצרף את הצד השני להסכם זה כצד לאותו הליך שיפוטי ובמקרה זה לא תהיה תחולה להסכם בוררות זה.

בית המשפט המוסמך בהתאם להוראות חוק הבוררות, תשכ”ח-1968 יהיה בתי המשפט שמושבו בעיר ירושלים.

סעיף זה מהווה הסכם בוררות בין הצדדים לכל דבר ועניין.

בכפוף ומבלי לגרוע מהאמור, בכל עניין שאינו בגדר סמכות הבורר, או בכל עניין שבו לא תהיה תחולה להסכם בוררות זה, מכל סיבה שהיא, תהיה סמכות השיפוט הבלעדית נתונה לבית-המשפט המוסמך במחוז ירושלים במדינת ישראל.

מידע רפואי

מובהר כי תוכן האתר והמידע הכלול בו אינם מהווים המלצות לטיפול רפואי ו/או תחליף לייעוץ מקצועי ו/או מתיימרים לספק מידע כזה או אחר ובכלל זה אף לא מידע רפואי, עצה רפואית, חוות דעת רפואית ובכלל – אלא אך ורק לצורך הרחבת הידע האישי של המשתמש או האורח ועל אחריותם, אף אם תוכן הדברים יכול להתפרש ככזה אשר מבטא דעה אישית או ציטוט אסכולה מסויימת.

כל עמדה או דעה המופיעה או משתמעת מתוכן שנוצר על ידי משתמשי האתר אינה משקפת את עמדת העמותה ואינה מתפרסמת מטעמו. לפיכך, העמותה אינה אחראית לנכונות התוכן ו/או למהימנותו ו/או לדיוקו וכן לכל תוצאה שתיגרם מהסתמכות עליו. כל פעולה המסתמכת על התוכן הנ”ל המופיעה באתר העמותה הינה על אחריות המשתמש בלבד.

העמותה אינה אחראית לשום נזק שייגרם כתוצאה מכל הסתמכות על תוכן שנוצר על ידי משתמשי האתר. התכנים באתר העמותה נועדו להרחיב את בסיס הידע של הגולשים בנושאים המובאים באתר והם בגדר מידע כללי בלבד ואינם מהווים המלצה או ייעוץ מכל סוג שהוא ואינם מהווים תחליף לחוות דעת רפואית מקצועית. לפיכך יש להתייחס לכל תוכן בביקורתיות ובזהירות באמצעות התייעצות עם גורם מקצועי מוסמך. התכנים המופיעים באתר אינם בגדר “עצה רפואית”, או חוות דעת מקצועית. אין להסתמך על המידע המצוי באתר כעל חוות דעת רפואית. העמותה לא תשא באחריות כלשהי במקרים של הסתמכות על מידע ו/או חוות דעת שניתנה במסגרת האתר. המשתמש מביע את הסכמתו לכך שהעמותה אינה אחראית לשום נזק שייגרם כתוצאה מהסתמכות על תוכן זה וכל הסתמכות עליו הינה על אחריות המשתמש בלבד. המשתמש מוותר על כל טענה או תביעה כלפי העמותה הנובעת משימוש בתוכן האתר.

תנאי ביטול קורסים/חוגים/כנסים/פעילויות

מדיניות ביטול עסקה של העמותה עבור קורסים/חוגים/כנסים/פעילויות בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע”א 2010 לביטול רישום תוך 14 ימים מיום ביצוע העסקה וזאת בלבד שהביטול יעשה 7 ימים שאינם ימי מנוחה לפחות, קודם למועד תחילת הקורס/חוג/כנס/פעילות הפרונטלי ובקיזוז דמי ביטול. בהתאם לתקנות הגנת הצרכן, דמי הביטול הם בשיעור של 5% ממחיר הקורס/חוג/כנס/פעילות או 100 ₪ לפי הנמוך מביניהם וכן 3.5% נוספים עמלת סליקה שינוכו מהכספים שנגבו בכרטיס אשראי. ניכוי עמלת הסליקה יתבצע רק אם העסקה נעשתה בכרטיס אשראי. לאחר 14 יום ועד 7 ימים לפני פתיחת הקורס, יהיה זכאי לקבל החזר כספי של 75% מהמחיר אותו שילם עבור הקורס. החל מ-7 ימים לפני פתיחת הקורס ועד יום לפני פתיחת הקורס, יהיה זכאי לקבל החזר כספי של 50% מהמחיר אותו שילם עבור הקורס. לאחר תחילת המפגש הראשון לא יינתן זיכוי. מינימום התלמידים לפתיחת קבוצה משתנה מקבוצה לקבוצה ונע בין 10-16. רק במקרה שהקורס/חוג/כנס/פעילות לא יתקיים, הכספים שנגבו יוחזרו לאלו שנרשמו בקיזוז עמלת ביטול. במידה ונרשמת לקורס אונליין, לא יינתן החזר כספי מפני שמיד לאחר הרישום תחשף לחומרי הלימוד. במקרה של קורס אונליין, החזר כספי יינתן רק אם יוכח התלמיד שלא השתמש כלל בחומרים או במשתמש עבורו. נדגיש כי אנו צד שלישי ואיננו אחראיים לקיום סוגי הבחינות ו/או התאריכים לבחינות הקבלה לרפואה, ולכן במקרה של שינוי ו/או ביטול אחת מבחינות הקבלה- אין התלמידים זכאים להחזר כספי. רק במידה ויוחלט על סגירת הקורס, יינתן החזר כספי באופן חלקי ביחס לכמות השיעורים שהועברו.

© כל הזכויות שמורות לפרויקט רפואה בנשמה 2014-2017

Setup Menus in Admin Panel

מעבר לסרגל הכלים