Setup Menus in Admin Panel

רפואה בנשמה

מבחן הידע

מבחן הידע – הקדמה

מבחן הידע הינו המבחן המורכב והקשה ביותר עבור הקבלה לתוכנית הארבע שנתית. מבחן הידע דורש חודשי הכנה רבים.

הבחינה בודקת ידע, הבנה ואינטגרציה בנושאי ביולוגיה- ביוכימיה, ביולוגיה מולקולרית, ביולוגיה של התא ופיזיולוגיה (כשנתיים בתואר לימוד בביולוגיה), כאשר רק חלק מהידע נלמד בקורסי הליבה הנדרשים.

מבחן הידע הראשון שהתקיים הינו בחודש יולי 2016 (מועד א’) ואוגוסט 2016 (מועד ב’), כתחליף זמני לבחינת GRE ביוכימיה, ביולוגיה של התא וביולוגיה מולקולרית שבוטלה. הסילבוס של הבחינות בקיץ 2016 היה דומה לסילבוס בחינת ה-GRE.

משנת 2017 הוחלט ע”י האוניברסיטאות לבנות מבחן ידע קבוע עבור התוכנית הארבע שנתית, יחד עם סילבוס חדש ושונה ממבחן ה-GRE.

מבנה מבחן הידע

הבחינה כללה 4 נושאים: ביוכימיה, ביולוגיה מולקולרית, ביולוגיה של התא ופיזיולוגיה.

הבחינה כללה 120 שאלות, 30 שאלות לכל נושא, והשאלות של כל נושא הן בנפרד.

משך הבחינה הינו 180 דקות (דקה וחצי לשאלה).

שפת הבחינה הינה עברית (בניגוד לבחינות בעבר), אך ייתכנו מושגים באנגלית.

הבחינה כללה שאלות ידע, הבנה יישום הידע ואינטגרציה בין נושאים!

לקריאה מורחבת: סילבוס בחינת הידע במרץ-אפריל 2017 (עם התוספות) ושאלות לדוגמה שנשלחו ע”י אוניברסיטת תל אביב ובר אילן.

שיטת הניקוד במבחן הידע

קביעת הציון התחלקה לשני שלבים:

 1. חישוב ציון גולמי– צבירת נקודות לפי מספר התשובות הנכונות. אין הורדת ניקוד על טעויות, ולכן מומלץ לנחש בשאלות שאינכם יודעים.
 2. ניתוח ופילוג סטטיסטי של תוצאות כלל המועמדים באותו מועד.

שימו לב שהציון הגבוה הוא הקובע, לכן כדאי לגשת לכמה שיותר מועדים!

נכון לינואר 2017: “במידה ושיטת הקבלה לתכנית ה- 4 שנתית תישאר בעינה, יישקל תוקף מבחן המיון לשנתיים.” מתוך אתר הפקולטה לרפואה בצפת של אוניברסיטת בר אילן.

התפלגות ציוני מבחן הידע

הציונים לאחר הניתוח והפילוג הסטטיסטי הנורמלי (עקומת גאוס) נקבעו לערכים של 250-350, ערך הממוצע הינו 300 עם סטיית תקן של 20 נקודות.

לבחינת הידע במועד מרץ 2017 זומנו 651 נבחנים, ולבחינת הידע במועד אפריל זומנו 704 נבחנים. סך כל המועמדים בשקלול מועד מרץ ואפריל הינו 729 מועמדים שניגשו לבחינות הידע בשנת 2017.

להלן התפלגות הציונים של מועד מרץ 2017 מתוך נתוני אוניברסיטת תל אביב:

סטטיסטיקה מבחן ידע מועד מרץ 2017

להלן התפלגות הציונים של שני המועדים מרץ + אפריל בשנת 2017 מתוך נתוני אוניברסיטת תל אביב:

סטטיסטיקה מבחן ידע מועד מרץ ואפריל 2017

נרמול ציוני בחינת הידע לציון עבור קביעת הסכם

נדגיש כי מידע זה לא פורסם על ידי האוניברסיטאות והינו כלי הערכה לחישוב הציון המנורמל לסכם הקבלה לתוכנית הארבע שנתית.

ע”פ הערכותינו מנתוני המועמדים בשנת 2017:

 1. בפקולטה לרפואה בצפת- חלוקת ציון הידע ב-350 ולאחר מכן הכפלתו ב-250. דוגמה: ציון ידע 325 ינורמל לציון 232.14.
 2. בפקולטה לרפואה בתל אביב- הפחתת הציון ידע בכ-104 נקודות. דוגמה: ציון ידע 325 ינורמל לציון של כ-221.

כיצד להתכונן למבחן הידע

אנו ברפואה בנשמה מציעים קורס הכנה למבחן הידע הכי מקיף ויסודי. הקורס מקיף את כל הסילבוס לבחינה וזאת בכדי להבטיח כיסוי מלא של כלל החומר והצלחה מירבית שלכם בבחינה. לפרטים נוספים: register@4years.org

ספרי הלימוד למבחן הידע

ספרי הלימוד לפי הסילבוס של מועדי מרץ-אפריל 2017 בחינת הידע הם:

 1. ביוכימיה: Principles of Biochemistry by Lehninger, 6th edition (עם זאת, נמליץ לרכוש את גרסה 7 החדשה יותר Principles of Biochemistry by Lehninger, 7th edition).
 2. ביולוגיה של התא: Molecular Biology of the Cell by Alberts, 6th edition (נמליץ לרכוש גם את חוברת הפתרונות של הספר Problems book).
  אופציה אחרת לפי הסילבוס (פחות מומלצת לדעתנו) היא לימוד מהספר Molecular Cell Biology by Lodish, 8th edition.
 3. ביולוגיה מולקולרית (אנו ממליצים לעבור על WEAVER + השלמות מהספר של WATSON + השלמת פרק 9 שהינו חובה ב- LODISH):
  1. Molecular Biology by Weaver, 5th edition.
  2. Molecular Biology of the Gene by Watson, 7th edition.
  3. Molecular Cell Biology by Lodish, 7th edition (עם זאת, נמליץ לרכוש את גרסה 8 החדשה יותר Molecular Cell Biology by Lodish, 8th edition).
 4. פיזיולוגיה: Physiology by Berne and Levie, 6th edition (עם זאת, נמליץ לרכוש את גרסה 7 החדשה יותר Physiology by Berne and Levie, 7th edition).

 

© כל הזכויות שמורות לפרויקט רפואה בנשמה 2014-2017

Setup Menus in Admin Panel

מעבר לסרגל הכלים